S1

Înregistrare online şi încărcare lucrări

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a lucrărilor ştiinţifice devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [31 Octombrie 2016]

S2

Termenul limită (estins) de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită (extins) de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [28 Februarie 2017]

S3

(termen extins) Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [20 Aprilie 2017]

S4

Termenul limită (extins) de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [10 Mai 2017]

S5

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [08 Iunie 2017]

S6

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [10 Iunie 2017]

 

Secţiunea 1 - Agronomie

 • Ştiinţele solului

Geneza şi morfologia solurilor; Proprietăţile fizice şi chimice ale solurilor; Fertilitatea solului; Biologia solului; Calitatea solurilor şi a mediului; Sisteme de lucrare a solului; Realibitarea solurilor.

 • Ştiinţele plantelor

Fitotehnie; Ecologia şi fiziologia plantelor de cultură mare; Fertilizarea culturilor de câmp; Ameliorarea plantelor de cultură mare; Protecţia culturilor de câmp; Calitatea recoltei şi procesarea acesteia; Culturi alternative.

 • Diverse

Agroecosisteme; Schimbări climatice şi provocări viitoare; Maşini agricole şi echipamente în cultura plantelor de câmp; Agricultura de precizie în cultura plantelor de câmp; Biomasa plantelor de cultură mare şi biocombustibili; Agricultura ecologică în cultura plantelor de câmp.

Secţiunea 2 - Horticultură

 • Pomicultură
 • Viticultură şi Vinificaţie
 • Legumicultură
 • Floricultură, Plante ornamentale, Design şi Arhitectură peisageră

Cele patru subsecţiuni de mai sus cuprind următoarele teme: Producţii şi tehnologii horticole sustenabile; Biodiversitate şi resurse genetice; Fiziologia plantelor; Genetica şi ameliorarea plantelor horticole; Sisteme de producere a plantelor (înmulţire şi managementul pepinierelor); Protecţia plantelor (managementul bolilor şi dăunătorilor, virologie); Horticultura protejată; Culturi fără sol; Tehnologii postrecoltă şi managementul calităţii produselor horticole; Planificare peisageră şi design, Dendrologie peisageră, Design arhitectural al grădinilor, Inginerie peisageră, Artă peisageră, Sisteme de planificare a spaţiilor verzi urbane,  Strategii de proiectare peisageră durabilă.

 • Diverse

Impactul schimbărilor climatice în horticultură; Horticultură ecologică; Permacultură; Horticultură urbană şi peri-urbană; Managementul deşeurilor şi surse alternative de energie în horticultură; Noi specii şi culturi horticole.

Secţiunea 3 - Zootehnie   

 • Genetică, ameliorare şi reproducţie

Genetica populaţiei; Genetica cantitativă; Genomica moleculară; Programe de creștere a animalelor.

 • Nutriţie

Nutreţuri; Valoarea nutritivă a nutreţurilor; Efectul furajelor asupra producţiei; Particularități ale nutriţiei animalelor.

 • Reproducerea, fiziologie, anatomie

Optimizarea fertilităţii; Inseminarea artificială; Endocrinologia de reproducere; Transferul de embrioni; Cercetare în embriologie; Funcțiile mecanice, fizice și biochimice ale organismelor animale; Forma și structura organismelor animale.

 • Tehnologii de creştere a animalelor

Tehnologii de creștere a animalelor de interes economic; Bunăstarea animalelor; Apicultură; Sericicultură.

 • Tehnologii de prelucrare a produselor agroalimentare

Cereale şi prelucrarea uleiului; Prelucrarea produselor zootehnice; Prelucrarea fructelor şi legumelor; Prelucrarea produselor alimentare tradiţionale; Maşini pentru industria alimentară; Conservarea şi logistică; Calitatea produselor agroalimentare și biosecuritate.

 • Cinegetică, piscicultură şi acvacultură

Populaţiile de animale sălbatice; Relaţia dintre habitatul şi populaţiile de animale sălbatice; Conservarea faunei sălbatice; Creşterea peştilor şi a organismelor acvatice; Gestionarea pescuitului; Ecosistemele de creştere a peştilor şi a animalelor acvatice; Zone marine protejate.

 • Diverse

Utilaje şi instalaţii pentru creşterea animalelor; Construcții utilizare pentru creşterea animalelor; Zooigienă.

Secţiunea 4 - Medicină veterinară

 • Ştiinţe fundamentale

Sunt acceptate şi aşteptate lucrări care abordează discipline concentrate pe ştiinţele de bază pentru domeniul medical veterinar.

Anatomie, Biochimie şi Biologie Moleculară, Genetică, Biologie Celulară, Histologie, Embriologie, Fiziologie, Fiziopatologie, Farmacologie, Microbiologie şi Imunologie.

 • Ştiinţe clinice

Sunt acceptate şi aşteptate lucrări din domeniile aplicate ale medicinii veterinare.

Cuvinte cheie: Boli infecţioase, Medicală, Chirurgie, Obstetrică,Reproducţie, Parazitologie, Toxicologie, Radiologie şi Imagistică, Oncologie, Prezentări de caz în toate domeniile clinice.

 • Producţie animală, sănătate publică şi controlul calității produselor alimentare

Sunt acceptate şi aşteptate lucrări din domeniile în care medicii veterinari activează în domeniile producţiilor animaliere, al controlulului calităţii şi al siguranţei produselor alimentare.

 Anatomie patologică, Medicină legală, Sisteme de producţie animalieră, Nutriţie, Igienă veterinară şi protecţia  mediului, Bunăstarea animalelor, Igiena, inspecţia şi sănătatea publică, controlul calității produselor alimentare, Clinicile animalelor de fermă.

 • Educaţie veterinară

Sunt aşteptate lucrări care se concentrează pe utilizarea unor metode noi utilizate în predarea şi pregătirea practică a studenţilor în medicină veterinară şi în organizarea unor programe de perfecţionare a absolvenţilor şi practicienilor în domeniu.

Cuvinte cheie: predare interactivă, programe de formare, utilizarea platformelor de predare şi informare on-line.

 • Medicină experimentală

Cuvinte cheie: animale de laborator, modele animale, medicină translațională, etica privind experimentele pe animale.

 • Diverse

Subiecte complementare.

Secţiunea 5 - Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi ingineria mediului

 • Ştiinţa şi ingineria mediului

Dispersia poluanţilor; îndepărtarea poluanţilor; perdele de protecţie antierozionala; bioremediere; nămol; efluent; biodegradare; CBO (Consum Biochimic de Oxigen); CCO (Consum Chimic de Oxigen); soluri şi ape contaminate; contaminarea microbiană; schimbări climatice; indicele de calitate; zonă de protecţie; stres abiotic; compuşi organici volatili; poluanţi organici persistenţi; modelare matematică în ştiinţa şi ingineria mediului; depozite de deşeuri solide.

 • Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural

Contaminarea solului; tehnologia de decontaminare; tratarea deşeurilor; compostare; căi de contaminare şi de metode de decontaminare a apelor subterane; eroziunea solului; irigare-drenaj; balanta mediu artificial şi natural; energie eoliană; managementul irigaţiilor; stabilizarea pantelor; poluarea apelor subterane.

 • Managementul dezastrelor

Atenuarea viiturilor; comportarea structurilor; reconstrucţia ecologică după dezastre naturale; fiabilitate; factor de risc; siguranţă; infrastructuri critice; evaluarea construcţiiilor; managementul post-dezastru; metode non-distructive de investigare a structurilor; instrumentaţie dinamică; baze de date; vulnerabilitate; fenomene meteo extreme.

 • Managementul resurselor de apă

Alimentare cu apă; tratarea apei; managementul durabil al resurselor de apă; modelare matematică în managementul resurselor de apă; politici de management al apelor; costurile apei.

 • Tehnologii de depoluare

Indicatori de calitate pentru monitorizarea apei, solului şi aerului; planificarea teritorială; GIS; fitoremediere; poluarea şi remedierea apelor subterane.

 • Organizarea teritoriului, topografie şi cadastru

Sistem de inventariere; scanare laser 3D; masuratori topografice; bunurilor imobile; evaluare imobiliară, dezvoltare urbană.

 • Observarea Pământului şi sisteme informaţionale geografice

Imagini satelitare; scanare, topografie şi măsurări folosind tehnologie Laser 3D; analiza şi aplicaţii ale imagisticii de apropiere; Geo-informaţii; Baze de date geospaţiale; GIS; GNSS; tehnologii LIDAR; Cartografiere Open Source; Fotogrametrie folosind tehnici computerizate şi analiza imaginii; senzori şi platforme pentru teledetecţie; Fotogrametrie UAV/UAS; modelare şi randare 3D.

 • Diverse

Subiecte complementare.

Secţiunea 6 - Biotehnologii

 • Biotehnologii în agricultură:

Culturi celulare de plante, biopreparate pentru protecția plantelor, biostimulatori, ciuperci alimentare și medicinale, OMG și evaluarea riscului, genomics, proteomics, metabolomics,  markeri moleculari.

 • Biotehnologii în medicină veterinară:

Vaccinuri, producție de proteine, probiotice, prebiotice, technologii pentru hrana animalelor, genetică microbiană, marker moleculari în creșterea animalelor, genomica, proteomica, metabolomica.

 • Biotehnologii alimentare:

Tehnici noi pentru procesarea alimentelor), procese de fermentare, alimente innovative, aditivi alimentari, ingredienți alimentari, alimente functionale, deseuri alimentare.

 • Biotehnologii în industrie și protecția mediului:

Biopolimeri, biodegradare, procese de compostare, Evaluarea Ciclului de viata (LCA), ecotoxicitate, biotehnologii aplicate, biocombustibili,  bioremediere, proiectarea proceselor biotehnologice și modelare, inginerie biofarmaceutică,  fermentare microbiană, bio-rafinare, energii regenerabile.

 • Siguranţa alimentară:

Contaminanți alimentari, patogeni alimentari, boli de origine alimentară, evaluarea riscului, managementul riscului, comunicarea riscului, depozitarea sigură a alimentelor, etichetarea alimentelor, durata de viață a alimentelor, HACCP, igiena alimentară, GMP, manipularea alimentelor, tratamente antimicrobiene

 • Diverse conexe:

Legislație alimentară și în biotehnologii, echipamente și instalații pentru fermentatii industriale, asigurări în biotehnologii, legislația OMG. 

 

Secţiunea 7 - Management și economie în spațiul rural

 • Economia producţiei

Economia agroalimentară; Analiza economică financiară; Eficienţa economică a producţiei agricole; Contabilitate.

 • Management şi marketing agricol

Managementul producţiei; Managementul financiar; Managementul investiţiilor; Managementul resurselor umane; Managementul afacerilor; Managementul calităţii; Managementul proiectelor în agricultură; Agromarketing; Managementul IMM-urilor din agricultură; Managementul dezvoltării rurale şi regionale; Marketing calitativ şi cantitativ; Strategii de marketing.

 • Politici agricole

Politici agricole şi agroalimentare; Proiecte comunitare.

 • Business şi consultanţă în agricultură

Agribusiness; Comunicare şi negociere în afaceri;  Finanţarea activităţilor în agricultură; Gestiunea afacerilor; Consultanţă în management agricol; Operaţiuni bancare; Cooperare în agricultură; Servicii agroturistice.

 • Agroturism şi dezvoltare rurală

Dezvoltare rurală; Sociologie rurală; Alimentaţie publică şi agroturism; Agroturism; Gestiunea resurselor agroturistice; Amenajarea turistică a teritoriului.

 • Economia mediului

Gestiunea resurselor regenerabile; Economia; expertiza şi controlul mediului; Economie verde.

 • Management educaţional în învăţământul agronomic

Management educaţional în învăţământul agronomic.

 • Diverse

Comerţul cu produse agroalimentare; Asigurări şi reasigurări în agricultură; Legislaţie în domeniul agroalimentar; Echipamente şi instalaţii din industria agroalimentară; Statistică rurală.

 

Limba oficială a conferinţei este Engleza.